Tôi tin rằng với tất cả nguồn lực và tâm huyết mà YSL Group đang có, chúng tôi có đủ khả năng để từng bước đạt được mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu, đóng góp giá trị thặng dư cho xã hội cũng như thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc.

Chairman Lee Gong Myung

Việt Nam

1 of 3

Hàn Quốc

2 of 3

Australia

3 of 3

Việt Nam

Bất động sản:
YSL Land

Khách sạn – Đầu tư tài chính:
YSL Group

Đầu tư & Xây lắp:
KHL

Australia

Bất động sản & Đầu tư tài chính:
YSL Global
YSL Group

Korea

Thương mại / Phân phối:
YJ Global
Inearthcore
Goodsbank

Kinh doanh viễn thông:
WITH & PIXU
WildBoar
Inearth mobile

Phát triển bất động sản:
Inearth Development
R&D ESSET

Đối tác của chúng tôi

Scroll to Top